1. Al onze verkopen, leveringen en diensten gebeuren tegen de hierna vermelde voorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij schriftelijk overeengekomen.

2. Onze offertes worden gedaan zonder verbintenis wat leverings- of uitvoeringsdata betreft, die steeds bij benadering worden opgegeven.
Betaalde voorschotten worden in geval van annulatie niet terugbetaald.

3. De goederen worden verstuurd op risico van de koper, zelfs al worden ze verkocht franco bestemming.
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte of geleverde producten de exclusieve eigendom van de verkoper tot betaling van de volledige prijs. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud draagt de klant het risico van verlies of beschadiging vanaf de inbezitname van de producten.
Eventuele klachten m.b.t. onze leveringen of facturen dienen schriftelijk binnen de acht dagen na ontvangst te worden meegedeeld.

4. Onze facturen zijn betaalbaar in euro op onze maatschappelijke zetel, netto zonder korting, op 30 dagen betaaltermijn.
ledere factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met de wettelijke rentevoet, prorata berekend tot op de datum van de volledige betaling.
Ingeval van niet betaling van een factuur op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt het bedrag van de factuur, na ingebrekestelling, van rechtswege verhoogd met 25 EURO ten titel van forfaitaire
schadevergoeding wegens laattijdige betaling .

5. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van xxx.